smok

smok CS มีสสารเยอะมากๆ มีส่วนประกอบทั้งสิ้นราวๆ 7000 

smok
ยาสูบกระแสไฟฟ้า smok เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเลิกยาสูบ
CS มีสสารเยอะมากๆ smok มีส่วนประกอบทั้งสิ้นราวๆ 7000 องค์ประกอบ โดยมีขนาดตั้งแต่อะตอมจนกระทั่งสสารอนุภาค และก็มีทิศทางว่าหลายร้อยจะรับผิดชอบต่อผลที่มีอันตรายของนิสัยนี้ 93 เนื่องด้วยยาสูบถูกแทนที่ส่วนมากด้วยยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนประกอบทางเคมีแตกต่างกัน ผู้สร้างอ้างถึงว่ายาสูบอิเ
ล็กทรอนิกส์
จะไม่กระตุ้นให้เกิดโรคปอด ยกตัวอย่างเช่น โรคมะเร็งปอด โรคปอดอุดกันเรื้อรัง หรือโรคเส้นโลหิตหัวใจซึ่งมักเกี่ยวโยงกับก
ารบริโภคยาสูบแบบเดิมๆ 3 , 94 . อย่างไรก็แล้วแต่ องค์การอนามัยโลกชี้แนะว่ายาสูบ กระแสไฟฟ้าไม่สามารถที่จะนับว่าเป็นขั้นตอนการเลิกยาสูบได้ เพราะว่าขาดหลักฐาน 7 , 95 ที่แท้ ผลก
ารศึกษาวิจัยเกี่ยวกั
บการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ใช้ในการเลิกยาสูบยังคงเป็นที่แย้งกันอยู่ 96 , 97 , 98 , 99 , 100 นอกจากนั้น อีกทั้ง FDA รวมทั้ง CDC กำลังตรวจทานอุบัติการณ์ของอาการระบบฟุตบาทหายใจร้ายแร
งที่เกี่ย
วพันกับการใช้สินค้าดูดไอ 77 เพราะของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ หลายแบบ มีนิวัวตำหนินซึ่งมีชื่อเสียงกันดีว่ามีคุณลักษณะสำหรับการเสพติดที่มีคุณภาพ 41 ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้สามารถแปลงมาใช้การ

ดูดบุหรี่แบบปกติได้ง่ายๆ เลี่ยงการเลิกยาสูบ แต่ ความน่าจะเป็นของการสูบไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีนิโคตินได้นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการสร้างแบรนด์ของเครื่องไม้เครื่องมือกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่ใช้ในการเลิกยาสูบ 2 , 6 , 7

สำหรับในการทดสอบแบบสุ่มที่พิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ของอาสาสมัคร 886 ผู้ที่เต็มอกเต็มใจเลิกดูดบุหรี่ 100 พบว่าอัตราการเลิกยาสูบใน กรุ๊ป ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ นั้นสูงเป็นสองเท่า เมื่อเทียบกับกรุ๊ปชดเชยนิโคติน (18.0% เทียบกับ 9.9%) ภายหลัง 1 ปี ข้อคิดเห็น อัตราการเลิกยาสูบที่เจอในกรุ๊ปที่ได้รับสารทดแทนนิโคตินนั้นต่ำลงยิ่งกว่าที่คาดหวังสำหรับในการรักษาด้วยการใช้วิธีการแบบนี้ อย่างไรก็ดี อุบัติการณ์ของการระคายเคืองในคอและก็ปากใน กรุ๊ป ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นยิ่งกว่าในกรุ๊ปตอบแทนนิโคติน (65.3% เทียบกับ 51.2% เป็นลำดับ) นอกเหนือจากนั้น ผู้เข้าร่วมการดูแลและรักษาภายหลังเว้น 1 ปีใน กรุ๊ป ยาสูบกระแสไฟฟ้า (80%) ในกรุ๊ปสินค้าชดเชยนิโคตินมีความนัยสำคัญ (9%) 100.

ในทางตรงกันข้าม คาดว่าโรคปอดอุดกันเรื้อรังบางทีอาจเปลี่ยนเป็นมูลเหตุการถึงแก่กรรมชั้นสามในปี 2573 101 เพราะเหตุว่าโรคปอดอุดกันเรื้อรังมักเกี่ยวกับนิสัยการสูบยาสูบ (ราว 15 ถึง 20
% ของผู้ดูดบุหรี่เป็นโรคปอดอุดกันเรื้อรัง) 101 การเลิกดูดบุหรี่เป็นเรื่องสำคัญในกลุ่มผู้ดูดบุหรี่

ที่เป็นโรคปอดอุดกันเรื้อรัง ข้อมูลที่เผยแพร่เปิดเผยให้มองเห็นการน้อยลงอย่างแจ่มแจ้งของการบริโภคยาสูบแบบปกติในผู้ดูดบุหรี่ที่เป็นโรคปอดอุดกันเรื้อรังที่แปลงมาใช้ยาสูบ กระแสไฟฟ้า
 101. ที่แท้พบว่าอาการแย่ลงลด
น้อยลงอย่างเป็นจริงเป็นจังและก็ดังนั้นความรู้ความเข้าใจสำหรับในการบริหา
รร่างกายก็เลยดียิ่งขึ้นเมื่อเปรียบข้อมูลกับผู้ดูดบุหรี่ที่เป็นโรคปอดอุดกันเรื้อรังที่ไม่ดูดบุหรี่ แต่ การตำหนิดตามคนป่วยโรคปอดอุดกันเรื้อรังพวกนี้เป็นระยะเวลานานจำต้องค้นหาว่าพวกเขาเลิกดูดบุหรี่แบบเดิมๆหรือแม้กระทั้งดูดไอ เนื่องด้วยจุดมุ่งหมายในที่สุดภายใต้เหตุการณ์กลุ่มนี้เป็นการเลิกนิสัยทั้งสองชนิด
Read more →